buchspies art and design

Produkt 01: Fußstütze "Laptop - federnd"

Bild Fussstuetze Bild Fussstuetze Bild Fussstuetze

Produkt 02: Badbord nach Theo van Doesburg

Bild Badbord Bild Badbord Bild Badbord

Produkt 03: Fußstütze "Automobil"

Bild Fussstuetze Bild Fussstuetze Bild Fussstuetze